Condicions d'ús

Condicions d'ús

ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L.
c / Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª
08024 Barcelona
Espanya
B-63992465
www.ecoologic.com
info@ecoologic.com

1. LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L., carrer Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª i amb CIF B-63992465 (d'ara en endavant, ARSMEDIA) i els tercers (d'ara en endavant, "Usuaris" ) que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de ARSMEDIA (http:// www.ecoologic.com, d'ara en endavant la "Botiga").

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI
2.1
L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cada un dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que disposen aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix d’abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de ARSMEDIA, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS
3.1
ARSMEDIA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, ARSMEDIA podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen aquestes Condicions Generals. Així mateix, ARSMEDIA es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i l’utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.
3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga.
Els preus indicats a la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, excepte indicació del contrari.
3.3 ARSMEDIA es reserva el dret d'actualitzar o modificar els preus sense avís previ, i té l'obligació de fer-los públics a la botiga electrónica per al coneixement dels usuaris.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
4.1
En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, la pròpia Botiga www.ecoologic.com enviarà un correu electrònic a l'Usuari de forma automàtica, confirmant la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a ARSMEDIA.
4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga (vegeu apartat Forma de pagament)
4.3 ARSMEDIA arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari, només si aquest ho demana, un cop feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola o catalana.
4.4 La confirmació de la comanda enviada per ARSMEDIA no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. L'usuari pot demanar la seva factura per email a info@ecoologic.com, indicant el número de referència de comanda, nom d'usuari i NIF. No s'emetran factures sobre comandes amb data superior a 3 mesos.

5. DRET DE DESISTIMENT
5.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb ARSMEDIA a través del correu electrònic a la següent adreça: info@ecoologic.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que ARSMEDIA indiqui a l'Usuari en contestació a la notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des de que ARSMEDIA li indiqui la forma de devolució.
5.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat, exceptuant les despesses d'enviament, que en cap cas seràn abonades al client. Per a això, el client haurà d’indicar la numeració i el titular de la targeta de crèdit a on ARSMEDIA haurà d'efectuar l'abonament o en el seu cas un compte bancari d'ingrés. El termini per a aquest abonament és el que estableix la Llei.
5.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es torni amb el seu embalatge original, l'embolcall o embalatge hagi estat obert i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça: info@ecoologic.com

7. SERVEI D'ENTREGA A DOMICILI
7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori Espanyol, limitat a la península. Queden exempts els territoris de Canaries, Ceuta i Melilla, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, i el termini màxim de lliurament és de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.
7.2 El servei de lliurament de ARSMEDIA, es realitza en col.laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment de l’adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

8. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
8.1
L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel.lectual i industrial de la pròpia ARSMEDIA o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel.lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquests.
8.2 Tret que fos autoritzat per ARSMEDIA o, si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o en el cas que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests.
8.3 L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per ARSMEDIA o per tercers en la Botiga.

9. PROTECCIÓ DE DADES
9.1
En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de ARSMEDIA , mentre no es demani la seva cancel.lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a ARSMEDIA. ARSMEDIA tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L'usuari autoritza expressament a ARSMEDIA la remissió de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.
9.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel.lació dirigint-se a: ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, SL, c / Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª, 08024 Barcelona o mitjançant correu electrònic dirigit a: info@ecoologic.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.
9.3 Les respostes marcades amb asterisc (*) en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYES
10.1 ARSMEDIA facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'Usuari. L'Usuari es compromet a notificar a ARSMEDIA de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

11. COOKIES
11.1 ARSMEDIA utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal.lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.
11.2 Si l'usuari no desitja que s'instal.li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

12. LLEI APLICABLE I FUR
12.1
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que puguin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.
Imprimeix ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L.
c / Josep Ciurana, 40-44, baixos 5ª
08024 Barcelona
Espanya
B-63992465
www.ecoologic.com
info@ecoologic.com

1. LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, S.L., carrer Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª i amb CIF B-63992465 (d'ara en endavant, ARSMEDIA) i els tercers (d'ara en endavant, "Usuaris" ) que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de ARSMEDIA (http:// www.ecoologic.com, d'ara en endavant la "Botiga").

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI
2.1
L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cada un dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que disposen aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix d’abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de ARSMEDIA, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS
3.1
ARSMEDIA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, ARSMEDIA podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen aquestes Condicions Generals. Així mateix, ARSMEDIA es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i l’utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.
3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats a la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, excepte indicació del contrari.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
4.1
En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, la pròpia Botiga www.ecoologic.com enviarà un correu electrònic a l'Usuari de forma automàtica, confirmant la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a ARSMEDIA.
4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga (vegeu apartat Forma de pagament)
4.3 ARSMEDIA arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari, només si aquest ho demana, un cop feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola o catalana.
4.4 La confirmació de la comanda enviada per ARSMEDIA no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. L'usuari pot demanar la seva factura per email a info@ecoologic.com, indicant el número de referència de comanda, nom d'usuari i NIF. No s'emetran factures sobre comandes amb data superior a 3 mesos.

5. DRET DE DESISTIMENT
5.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb ARSMEDIA a través del correu electrònic a la següent adreça: info@ecoologic.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec de l'usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que ARSMEDIA indiqui a l'Usuari en contestació a la notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des de que ARSMEDIA li indiqui la forma de devolució.
5.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat (el cost del transport queda exclós). Per a això, el client haurà d’indicar la numeració i el titular de la targeta de crèdit a on ARSMEDIA haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament és el que estableix la Llei.
5.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es torni amb el seu embalatge original, l'embolcall o embalatge hagi estat obert i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
6.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça: info@ecoologic.com

7. SERVEI D'ENTREGA A DOMICILI
7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea (excepte Canaries, Ceuta i Melilla), de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, i el termini mitjà de lliurament és de set (7) dies amb un màxim de trenta (30) dies segons està establert per defecte en la Llei.
7.2 El servei de lliurament de ARSMEDIA, es realitza en col.laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment de l’adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

8. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
8.1
L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel.lectual i industrial de la pròpia ARSMEDIA o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel.lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en aquests.
8.2 Tret que fos autoritzat per ARSMEDIA o, si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o en el cas que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquests.
8.3 L'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per ARSMEDIA o per tercers en la Botiga.

9. PROTECCIÓ DE DADES
9.1
En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat de ARSMEDIA , mentre no es demani la seva cancel.lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a ARSMEDIA. ARSMEDIA tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L'usuari autoritza expressament a ARSMEDIA la remissió de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.
9.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel.lació dirigint-se a: ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA, SL, c / Josep Ciurana, 40-44, baixos 5 ª, 08024 Barcelona o mitjançant correu electrònic dirigit a: info@ecoologic.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.
9.3 Les respostes marcades amb asterisc (*) en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

10. CONTRASENYES
10.1 ARSMEDIA facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'Usuari. L'Usuari es compromet a notificar a ARSMEDIA de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

11. COOKIES
11.1 ARSMEDIA utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal.lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.
11.2 Si l'usuari no desitja que s'instal.li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

12. LLEI APLICABLE I FUR
12.1
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que puguin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.