Condicions de Devolució

Condicions de Devolució

DRET DE DESISTIMENT
El client disposarà d'un termini màxim de set (7) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.
Un cop finalitzat el termini de set (7) dies naturals, ECOOLOGIC.COM no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Productes.

Per poder realitzar una
devolució s'han de complir els següents requisits:

1) El Producte ha d'estar en perfecte estat i ha de conservar, documentació, el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució s'ha de fer amb la mateixa caixa o embolcall utilitzat dels Productes rebuts.

3) Les bosses interiors i caixes d'embalatge no poden estar trencades, obertes o malmeses, i en cap cas poden haver menys unitats de les indicades a l'exterior de la caixa d'embalatge.

4) En cas de rebre una caixa en mal estat o trencada, han de donar l'avís durant les 48h següents a la recepció de la comanda. Fora d'aquest termini s'entendrá que tots els paquets han estat recepcionats correctament.

5)
S'ha d'incloure una còpia de l'albarà per procedir a la comprovació de que els Productes retornats corresponen a aquella comanda.

ECOOLOGIC.COM no es responsabilitza dels costos i despeses directes ocasionats al Client per aquelles devolucions de Productes en l'exercici del dret de desistiment, per tant el Client assumirà les despeses d'enviament per devolució (*).

(*) Únicament el client quedarà exempt d'assumir les despeses d'enviament per devolució en el cas que els Productes rebuts no es corresponguin amb els indicats a la comanda realitzada pel client, en aquest cas ECOOLOGIC.COM assumirà les despeses d'enviament per devolució.

ECOOLOGIC.COM comprovarà en el seu magatzem l'adequació del Producte retornat, reservant-se el dret a no realitzar el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat conforme a les presents Condicions de Devolució. En aquest cas el Producte quedarà en dipòsit durant 15 dies naturals i ECOOLOGIC.COM contactarà immediatament amb el Client vía e-mail o telefònicament per informar-lo d'aquesta circumstància i pugui retirar-lo novament si així ho desitja. Pasat aquest temps, si no hi ha resposta per part del Client s'entendrà que el Client renuncia a la seva recollida i al Producte, i per tant a reclamar el seu reemborsament.


El reemborsament de les devolucions es realitzará per mitjà de transferència bancària al número de compte corrent que indiqui el Client.

Procés per gestionar una devolució:

- Contactar amb ECOOLOGIC.COM per correu electrònic (info@ecoologic.com) per donar avís de la devolució, indicant el número de comanda i les referencies a retornar.

- ECOOLOGIC.COM en resposta a aquest avís concertarà un dia de recollida amb el Client per la retirada dels Productes en devolució, sempre i quan els Productes a retornar hagin estat enviats per error i no coincideixin amb la comanda.

- Si el Client desitja fer un canvi d'un Producte no obert (abans de 7 dies) o el Client ha comés un error en la generació de la comanda, ECOOLOGIC.COM l'informarà de l'adreça del magatzem on ha d'enviar pels seus mitjans els Productes.

- Un cop rebuda la devolució en el nostre magatzem i hagi estat comprovat que compleix amb les normes de devolució indicades en aquest apartat, es procedirà a l'abonament.

- El client ha d'enviar a info@ecoologic.com el número de compte corrent per procedir a l'ingrés de l'import a retornar.